Przyznanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Zdrowie, pomoc społeczna

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku oprzyznanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zostaniezłożony w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia oniepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo do tego świadczenia ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożonowniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności . W przypadku złożeniawniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego po upływie 3miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności luborzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo do tego świadczeniaustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek ustalenieprawa do zasiłkupielęgnacyjnego.W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniuniepełnosprawnościi ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawnościstanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeńrodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszegodnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął terminważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba spełnia warunkiuprawniające do nabycia tych świadczeń oraz złożyła wniosek o ustalenie :
1)niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności - w terminiemiesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia i
2)prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności - w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustalasię na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniuniepełnosprawności zostało wydane na czas określony.W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia ostopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłkupielęgnacyjnego lub świadczeniapielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływatermin ważności orzeczenia.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
Brak opłat

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest ElektronicznaPlatforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodąpotwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznejadministracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpiecznypodpis elektroniczny.

Spośród udostępnionych formularzy możnawybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (doktórego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). Wwyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformieePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzeniewniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra PolitykiSpołecznej z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie sposobu i trybupostępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005 r. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy iPolityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybupostępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2011 r. Nr 298, poz. 1769)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia11 sierpnia 2009 r. w sprawie dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny orazwysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 129, poz. 1058)

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Załączniki

Brak załączników

logotypy