Zaświadczenia o stanie majątkowym mieszkańców

Sprawy obywatelskie

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie do organu podatkowego wniosku o wydaniezaświadczenia o stanie majątkowym mieszkańców.
Zaświadczenie wydaje się jeżeli:
1) przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lubstanu prawnego,
2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny wurzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
W przypadkach, o których mowa organ podatkowy jest obowiązany wydaćzaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub zinnych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniujego wydania

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
17 zł

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

    Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
    Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
    Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:

Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpieczny podpis elektroniczny.

Spośród udostępnionych formularzy można wybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (do którego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformie ePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dlaorganów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 122, poz.1319 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy