Wymiana prawa jazdy

Sprawy obywatelskie

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku owymianę prawa jazdy. Wymiana może nastąpić z powodu zmiany danychosobowych lub danych adresowych kierowcy (np. zmiana nazwiska, zmianaadresu zameldowania) oraz w przypadku utraty ważności dotychczasowegoprawa jazdy.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
84, 50 zł

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest ElektronicznaPlatforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodąpotwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznejadministracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpiecznypodpis elektroniczny.

Spośród udostępnionych formularzy możnawybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (doktórego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). Wwyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformieePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzeniewniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14.06.0960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie MinistraInfrastruktury z dnia 21 stycznia 2004r. w sprawie wydawania uprawnieńdo kierowania pojazdami (Dz. U. z 2004 r. Nr 24, poz. 215 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie MinistraInfrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002r. w sprawie wymiany praw jazdy(Dz. U. z 2002 r. Nr 69, poz. 640 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem właściwego Starosty

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy