Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności

Sprawy obywatelskie

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie przez osobę fizyczną drogą elektroniczną do organu prowadzącego ewidencję ludności wniosku o wydanie zaświadczenia zawierającego pełny opis przetworzonych danych dotyczących tej osoby.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
17 zł

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów: 

  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpieczny podpis elektroniczny.

Spośród udostępnionych formularzy można wybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (do którego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformie ePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) 
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.) 
  • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie postanowienia, na które stronie przysługuje zażalenie do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od dnia odebrania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy