Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości

Sprawy obywatelskie

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji Publicznej wniosku owszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości. 

Usługa dotycząca rozgraniczenia nieruchomości ma na celu ustalenieprzebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i liniigranicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. 
Rozgraniczenia nieruchomości dokonują wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz w niektórych przypadkach sądy. 
Podstawę ustalania przebiegu granic stanowią dokumenty stwierdzającestan prawny nieruchomości oraz dokumenty określające położenie punktówgranicznych i przebieg granic nieruchomości. 
W sytuacji, gdy ustalenie przebiegu granicy nie może być wykonane napodstawie zebranych dowodów, geodeta przyjmuje oświadczenia strondotyczące przebiegu granicy. 
W razie sporu co do przebiegu granicy, geodeta nakłania strony dozawarcia umowy. 
Niezawarcie ugody jest równoznaczne z przejściem sprawydo właściwości sądu.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
10zł, za dokonanie czynności urzędowej celem wydania decyzji

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest ElektronicznaPlatforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodąpotwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznejadministracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpiecznypodpis elektroniczny.

Spośród udostępnionych formularzy możnawybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (doktórego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). Wwyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformieePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzeniewniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministrów SprawWewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zdnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453)

Tryb odwoławczy

1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję o rozgraniczeniunieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nie zawarli ugody.Strona niezadowolona z ustaleniaprzebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jejdecyzji w tej sprawie, przekazania sprawy Sądowi Rejonowemu.
2. Jeżeli zainteresowani właściciele zawarli ugodę przed geodetą, Wójt(burmistrz, prezydent miasta) umarza postępowanie jako bezprzedmiotowe.Umorzenie postępowania następuje w formie decyzji, od której służystronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wniesione zapośrednictwem Wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Załączniki

Brak załączników

Więcej spraw w kategorii

logotypy