Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Sprawy obywatelskie

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
Brak opłat

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest ElektronicznaPlatforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodąpotwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznejadministracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpiecznypodpis elektroniczny.

Spośród udostępnionych formularzy możnawybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (doktórego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). Wwyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformieePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzeniewniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817)
  • Rozporządzenie MinistraInfrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobuprzeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiaduoraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członkówgospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownikaupoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1828)

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni za pośrednictwem organu wydającego decyzję

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy