Pismo ogólne do urzędu

Sprawy obywatelskie

Opis sprawy

Niniejsza usługa umożliwia złożenie do wybranego organu administracji publicznej pisma (podania) w sprawie, co do której nie mają zastosowania inne formularze. 

Złożenie pisma (podania) do urzędu w postaci elektronicznej jest możliwe o ile spełnione są łącznie poniższe warunki: 
- w przepisach nie został określony organ właściwy do określenia wzoru w danej sprawie,  
- organ administracji publicznej, do którego kierowane jest podanie, żądanie, wyjaśnienie lub inna czynność w postaci elektronicznej, nie określił formularza na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego umożliwiającego załatwienie danej sprawy w tym podmiocie,  
- przepisy prawa nie wskazują jednoznacznie, że jedynym skutecznym sposobem przekazania informacji jest jej doręczenie w postaci papierowej. 

Usługa nie dotyczy zapytań w sprawie udostępniania informacji publicznej na wniosek, jak również skarg i wniosków w rozumieniu art. 227 i art. 241 kpa.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.

Sposob dostarczenia dokumentow

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. (Dz. U. z 2012 r. Nr 749, poz. 1101)
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216)

Tryb odwoławczy

W przypadku, gdy postępowanie administracyjne kończy się wydaniemdecyzji - do organu administracji publicznej wyższego stopnia wrozumieniu kpa (np. w stosunku do organów jednostek samorząduterytorialnego - Samorządowe Kolegium Odwoławcze, chyba że ustawyszczególne stanowią inaczej, w stosunku do wojewodów - właściwi wsprawie ministrowie) za pośrednictwem organu, który wydał decyzję wterminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki

Brak załączników

Więcej spraw w kategorii

logotypy