Rolnictwo, leśnictwo

Lista spraw:

Wpis do rejestru, zmiana danych w rejestrze, wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wpis do rejestru, zmiana danych w rejestrze wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej. 
Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. 
Wniosek o zmianę danych w rejestrze należy złożyć w terminie 14 dni od daty powstania tych zmian.


Wpis do rejestru, zmiana danych w rejestrze, wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
Wpis na Listę Produktów Tradycyjnych
Zgodnie z przepisami ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych prawo do umieszczenia na Liście Produktów Tradycyjnych mają produkty, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, za które uważa się metody wykorzystywane od co najmniej 25 lat, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, stanowiące element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane, oraz będące elementem tożsamości społeczności lokalnej.Powyższe należy wykazać we wniosku oraz udokumentować.25 letni okres wytwarzania produktu nie oznacza, że podmiot zgłaszający produkt do wpisu na listę musi produkować go przynajmniej od 25 lat, chodzi bowiem o wytwarzanie produktu przez ten okres ale niekoniecznie przez tego samego producenta. 

Produkty, które mogą zostać wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych zostały podzielone na dziesięć kategorii: 
 1. sery i inne produkty mleczne,  
 2. mięso świeże oraz produkty mięsne,  
 3. produkty rybołówstwa w tym ryby,  
 4. orzechy, nasiona, zboża, warzywa i owoce (przetworzone i nie),  
 5. wyroby piekarnicze i cukiernicze,  
 6. oleje i tłuszcze (masło, margaryna itp.),  
 7. miody,  
 8. gotowe danie i potrawy,  
 9. napoje (alkoholowe i bezalkoholowe) 
 10. inne produkty.


Wpis na Listę Produktów Tradycyjnych
Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych. 
Wniosek mogą składać: 
Osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej będące płatnikami podatku rolnego.


Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
Wydawanie informacji o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez byłych i obecnych właścicieli
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku owydanie informacji o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez byłych iobecnych właścicieli.Wydawanie informacji o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez byłych i obecnych właścicieli
Zaświadczenie o wielkości szacunkowego dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym lub o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydawanie zaświadczenia o wielkości szacunkowego dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym lub o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego.

Zaświadczenie o wielkości szacunkowego dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym lub o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i konopi włóknistych
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i konopi włóknistych, wydawane w drodze decyzji przez Marszałka Województwa Łódzkiego dla terenu województwa łódzkiego określające w szczególności zakres i cel prowadzonej działalności.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i konopi włóknistych
Zezwolenie na uprawę maku/konopi
Usługa umożliwia złożenie wniosku do wójta/burmistrza/prezydenta miasta (właściwego ze względu na miejsce położenia uprawy) o wydanie zezwolenia na uprawę maku i/lub konopi włóknistych.
Uprawa maku i konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, przy zastosowaniu materiału siewnego określonego w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.
Uprawa maku, za wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa.
Uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa.
Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona po zawarciu umowy kontraktacji z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych oraz spełnieniu jednego z poniższych warunków:
 • zawarcie umowy sprzedaży, o której mowa w art. 91 ust. 1 ustawy,
 • zawarcie umowy o przetworzenie słomy konopnej na włókno, o której mowa w art. 91 ust. 1 ustawy,
 • zobowiązanie do przetworzenia słomy konopnej na włókno we własnym zakresie.


Zezwolenie na uprawę maku/konopi
logotypy