Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

Podatki, opłaty

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku obonifikatę od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystegonieruchomości gruntowych.Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystegonieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkanioweudzielane są:
1.osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członkarodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia wgospodarce narodowej za rok poprzedzający rok w którym opłata ma byćwnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2.spółdzielniom mieszkaniowym, członkami których są osoby wymienione wpkt. 1.Wnioski należy składać w terminie do 15 marca (każdego roku).

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
Brak opłat

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest ElektronicznaPlatforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodąpotwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznejadministracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpiecznypodpis elektroniczny.

Spośród udostępnionych formularzy możnawybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (doktórego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). Wwyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformieePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzeniewniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

Art. 74 (w odniesieniu do użytkowania wieczystego) ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr261, poz. 2603 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Załączniki

Brak załączników

logotypy