Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części

Ochrona środowiska

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku ozgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.Wydawanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadówlub jego wydzielonej części odbywa się w trybie decyzjiadministracyjnej, wydawanej przez marszałka województwa, na podstawiezłożonego wniosku, po przeprowadzeniu kontroli składowiska odpadów przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.Przeprowadzenie kontroli składowiska odpadów nie jest wymagane, jeżelipotrzeba zamknięcia składowiska odpadów wynika z zarządzeniapokontrolnego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
10 zł

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest ElektronicznaPlatforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodąpotwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznejadministracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpiecznypodpis elektroniczny.

Spośród udostępnionych formularzy możnawybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (doktórego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). Wwyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformieePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzeniewniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Do Ministra Środowiska za pośrednictwem marszałka województwa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy