Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko

Ochrona środowiska

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zgłoszeniaeksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącejnegatywnie oddziaływać na środowisko.Zgodnie z obowiązującymi przepisami niektóre instalacje zwolnione zobowiązku posiadania pozwolenia na emisję, a mogące negatywnieoddziaływać na środowisko wymagają dokonania zgłoszenia właściwemuorganowi ochrony środowiska. Prowadzący instalację objętą obowiązkiemzgłoszenia jest zobowiązany do dokonania jej zgłoszenia przedrozpoczęciem eksploatacji tej instalacji. Do rozpoczęcia eksploatacjiinstalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęciazgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesiesprzeciwu w drodze decyzji. Instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia wokresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest zobowiązanyzgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta takim obowiązkiem.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
17 zł - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwalub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniempełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lubrodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

    Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
    Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
    Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:

Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpieczny podpis elektroniczny.

Spośród udostępnionych formularzy można wybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (do którego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformie ePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
  • Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. osystemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji(Dz. U. z 2009 r. Nr 130, poz. 1070 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacjawymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska zdnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazówlub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881)

Tryb odwoławczy

W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu w formie decyzjiprzysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydałdecyzję.

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy