Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Ochrona środowiska

Opis sprawy

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić za zezwoleniem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, wydanym na wniosek.
Uzyskania zezwolenia w trybie art. 83 pkt. 1 ustawy o ochronie przyrody, nie wymaga usunięcie drzew

 1. w lasach (usunięcie drzew następuje na podstawie ustawy o lasach) 
 2. owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanejdo rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatuprzyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową; 
 3. na plantacjach drzew ikrzewów; 
 4. których wiek nie przekracza 10 lat; 
 5. usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lubzoologicznych; 
 6. usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarówpołożonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, zwałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m odstopy wału; 
 7. które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a takżeutrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie natorowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwegoorganu; 
 8. stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzjiwłaściwego organu; 
 9. usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu napotrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnychszczegółowych.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
 1. Brak opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia.
 2. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych, pobiera się opłatę za usunięcie drzew lub krzewów. Jej wysokość ustalana jest indywidualnie.
 3. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzieleniepełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17zł

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
 3. Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpieczny podpis elektroniczny.

Spośród udostępnionych formularzy można wybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (do którego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformie ePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Załącznik do ustawy. Część III ust. 44 - zwolnienia pkt 6 oraz część IV (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, którywydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy