Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów (dla przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów)

Ochrona środowiska

Opis sprawy

Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów składa wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów do starosty powiatowego właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów lub do regionalnego dyrektora ochrony środowiska (RDOŚ) w przypadku zezwolenia na zbieranie odpadów na terenach zamkniętych.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia.
Zgodnie z Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, z późn. zm.
Kwota: 616, 00 zł

Sposob dostarczenia dokumentow

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 25, poz. 202 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)

Tryb odwoławczy

Organem odwoławczym od decyzji wydanej przez starostę jest samorządowe kolegium odwoławcze. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem starosty.

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy