Zezwolenie na hodowlę/utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Ochrona środowiska

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie wniosku do starosty właściwego ze względu namiejsce prowadzenia hodowli/utrzymywania o zezwolenie nahodowlę/utrzymywanie chartów lub ich mieszkańców.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
82 zł

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów: 

  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpieczny podpis elektroniczny.

Spośród udostępnionych formularzy można wybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (do którego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformie ePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 z późn. zm.) 
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.) 
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobie hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców (Dz. U. z 2010 r. Nr 135, poz. 909)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego KolegiumOdwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy