Zawiadomienie o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym

Ochrona środowiska

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznejzawiadomienia o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do któregoistnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym. Osoba, która znalazła taki przedmiot zobowiązana jest do skierowania sprawy doUrzędu opisując odkryty przedmiot, podając dokładny adres miejsca, gdzie znajduje się przedmiot.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
Brak opłat

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest ElektronicznaPlatforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodąpotwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznejadministracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpiecznypodpis elektroniczny.

Spośród udostępnionych formularzy możnawybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (doktórego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). Wwyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformieePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzeniewniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie - w sprawieorganizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków(Dz. U. z 2004 r. Nr75, poz. 706) (Dz. U. z 2004 r. Nr 75, poz. 706)
  • Rozporządzenie - w sprawie nagród zaodkrycie lub znalezienie zabytków archeologicznych(Dz. U. z 2004 r. Nr71, poz. 650) (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 650)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy