Ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłat środowiskowych

Ochrona środowiska

Opis sprawy

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem strony lub interesem publicznym marszałek województwa, jako organ podatkowy w zakresie opłat środowiskowych, na podstawie art. 67a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska, może: 

  • odroczyć termin płatności opłaty lub rozłożyć zapłatę opłaty na raty,  
  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości w opłatach wraz z odsetkami za zwłokę,  
  • umorzyć w całości lub w części zaległości w opłatach lub odsetki za zwłokę. 

 Udzielenie lub odmowa udzielenia ulgi następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów: 
1. przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym); 
2. złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy; 
3. przesłać za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: w formie dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą tut. Urzędu. 

Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl). W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpieczny podpis elektroniczny. Spośród udostępnionych formularzy można wybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (do którego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformie ePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257); 

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.); 
• Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 ze zm.); 
• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu(Dz. Urz. L187/1 26.6.2014); 
• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. L352/1 24.12.2013); 
• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. L352 z 24.12.2013); 
• Rozporządzenie Komisji (UE) NR 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. L190/45 z 28.6.2014). 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.); 
• Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi(Dz. U. z 2016 r., poz. 1863 ze zm.); 
• Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1478);• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.)oraz w związku z jej przepisami przejściowymi, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.); 
• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1566) – art. 533; 
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1803 ze zm.); 
• Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym(Dz. U. z 2015 r., poz. 1688);• Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 803);

Tryb odwoławczy

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy