Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji

Ochrona środowiska

Opis sprawy

Obowiązki nałożone na przedsiębiorców wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanychz eksploatacji: 

Opłata za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzącychz pojazdów wycofanych z eksploatacji. 
Zgodnie z art. 28 ww. ustawy przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany osiągać poziom odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacjiw wysokości odpowiednio 95% i 85% masy pojazdów przyjętych do jego stacji demontażu rocznie. 
Przy obliczaniu poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmioty wyposażenia i części pojazdów przeznaczone do ponownego użycia zalicza się do odzyskui recyklingu. 
Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu przy obliczaniu poziomów odzyskui recyklingu, może uwzględnić masę odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych odzyskowi lub recyklingowi do końca lutego następnego roku w przypadku, gdy pochodzą z pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu pojazdów w okresieod 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Ilość odpadów poddanych odzyskowi lub recyklingowi ustala się na podstawie ewidencji odpadów prowadzonej przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu. 
Na mocy art. 28a przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, który w roku kalendarzowymnie wykonał obowiązku, o którym mowa w art. 28 ust. 1, jest obowiązany do obliczenia i uiszczenia bez wezwania opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, obliczanej odrębnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu. 
Zgodnie z art. 30 przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania zawierającego informacje, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawyz dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie, przy czym w oparciu o art. 237 oraz 237a ustawy o odpadach podmioty, o których mowa ww. artykule obowiązane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do sporządzania i składania sprawozdań na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanychz eksploatacji sporządzają i składają je za lata 2012-2016 na zasadach dotychczasowych.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów: 
1. przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym); 
2. złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy; 
3. przesłać za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: w formie dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą tut. Urzędu. 

Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl). W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpieczny podpis elektroniczny. Spośród udostępnionych formularzy można wybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (do którego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformie ePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 803 ze zm.). 
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy