Opłaty za korzystanie ze środowiska

Ochrona środowiska

Opis sprawy

Opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi się na podstawie art. 273 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z art. 60a ust. 1 ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 286 ze zm.), za: 

  • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (np. środki transportu, ogrzewanie, wszelkiego rodzaju technologie powodujące emisję do powietrza jak np. spawanie, lakierowanie, klejenie itp.); 
  • przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 568 ze zm.); 
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, w tym za wody roztopowe i opadowe pochodzącez powierzchni zanieczyszczonych (np. utwardzone place, parkingi ulice, itp.); 
  • pobór wód; 
  • składowanie odpadów.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów: 


1. przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym); 
2. złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy; 
3. przesłać za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: w formie dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą tut. Urzędu. 

Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpieczny podpis elektroniczny.Spośród udostępnionych formularzy można wybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (do którego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformie ePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

1. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.; 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.; 
3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.; 
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnychw gospodarce – Dz. U. z 2012 r., poz. 1342 ze zm.; 
5. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 568 ze zm.); 
6. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 roku o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji – (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1107 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy