Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż

Ochrona środowiska

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin oraz wydobywaniu kopalin ze złóż. 

Minister właściwy ds. środowiska udziela koncesji na: 
 1. Poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1
 2. Wydobywanie kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, ze złóż
 3. Wydobywanie kopalin ze złóż znajdujących się w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej
 4. Podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji
 5. Podziemne składowanie odpadów.
Starosta udziela koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania: 
 1. Obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha
 2. Wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m³
 3. Działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych. 
Koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż w zakresie nie określonym powyżej udziela marszałek województwa.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
616, 00 zł - uzyskanie koncesji,  
50% powyższej stawki - zmiana koncesji.

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów: 

 1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
 3. Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpieczny podpis elektroniczny.

Spośród udostępnionych formularzy można wybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (do którego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformie ePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1658)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 286, poz. 1685)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do organu wyższego rzędu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy