Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Ochrona środowiska

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku opodjecie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanegoprzedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
Opłata skarbowa:
1. od wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 205 zł,
2. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwalub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł. Nie dotyczy topełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lubrodzeństwu, a także sytuacji, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony odopłaty skarbowej (za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących czynnąochronę gatunkową oraz osób fizycznych, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunkizwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa).

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest ElektronicznaPlatforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodąpotwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznejadministracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpiecznypodpis elektroniczny.

Spośród udostępnionych formularzy możnawybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (doktórego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). Wwyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformieePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzeniewniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

  • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
  • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
  • Ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 255, poz. 1635 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do SamorządowegoKolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 pkt 1, art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowaniaadministracyjnego).

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy