Zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe

Kultura, oświata, sport i turystyka

Opis sprawy

Uzyskanie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na położenie obiektu hotelarskiego w sprawie zaszeregowania obiektu do rodzaju pole biwakowe.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
Opłaty związane z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego wynoszą dla pól biwakowych 100 zł. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu iTurystyki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie opłat związanych zzaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz. U. z 2011, r. Nr 10, poz.54).
Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy wskazany przez właściwyorgan.
Opłata skarbowa 10 PLN za wydanie decyzji.

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów: 

  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpieczny podpis elektroniczny.

Spośród udostępnionych formularzy można wybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (do którego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformie ePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

  • USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz. U. z 1997 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.)
  • Kodeks wykroczeń Ustawa z dnia 20 maja 1971 (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Sportu i Turystyki, za pośrednictwem właściwego marszałka województwa.
Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Załączniki

Brak załączników

logotypy