Rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta

Kultura, oświata, sport i turystyka

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku orozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta. W Polsce, herby miast są tworzone w oparciu o ustawę o odznaczeniach imundurach. Sposoby wykorzystania herbu zastrzegane są natomiast wstatutach miejskich. Jednostka chcąca uzyskać pozwolenie na użycie herbu miasta zobligowana jest do złożenia wniosku o wyrażenie zgody naużywanie herbu miasta wraz z niezbędnymi załącznikami w Urzędzie Miastana minimum 30 dni przed planowanym terminem przedsięwzięcia.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
Brak opłat

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest ElektronicznaPlatforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodąpotwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznejadministracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpiecznypodpis elektroniczny.

Spośród udostępnionych formularzy możnawybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (doktórego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). Wwyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformieePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzeniewniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Załączniki

Brak załączników

logotypy