Kultura, oświata, sport i turystyka

Lista spraw:

Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku oobjęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym.

Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym
Rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku orozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta. W Polsce, herby miast są tworzone w oparciu o ustawę o odznaczeniach imundurach. Sposoby wykorzystania herbu zastrzegane są natomiast wstatutach miejskich. Jednostka chcąca uzyskać pozwolenie na użycie herbu miasta zobligowana jest do złożenia wniosku o wyrażenie zgody naużywanie herbu miasta wraz z niezbędnymi załącznikami w Urzędzie Miastana minimum 30 dni przed planowanym terminem przedsięwzięcia.

Rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta
Stypendium szkolne
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o stypendium szkolne.

Stypendium szkolne
Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
Usługa umożliwia wysłanie do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy wniosku o wpis przedsiębiorcy do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (ROTiPT)

Organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, a w wypadku przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę oddziału.

Wpis do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy, zawierający następujące dane:
  1. firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, a w przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną - adres zamieszkania;
  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  3. określenie przedmiotu działalności;
  4. określenie zasięgu terytorialnego wykonywanej działalności (obszar kraju, kraje europejskie lub kraje pozaeuropejskie);
  5. wskazanie głównego miejsca wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru oraz oddziałów;
  6. imiona i nazwiska osób upoważnionych do kierowania działalnością przedsiębiorcy oraz działalnością jego oddziałów.
W wypadku przedsiębiorcy zagranicznego posiadającego siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej za spełnienie warunku prowadzenia działalności uznaje się posiadanie zabezpieczenia finansowego w formie, która jest uznawana w państwie, w którym przedsiębiorca posiada siedzibę.

W wypadku, gdy równoważność zabezpieczenia finansowego jest niższa niż minimalna wysokość zabezpieczenia wymaganego od przedsiębiorcy posiadającego siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 10, przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1a, przedstawia dodatkową gwarancję bankową lub ubezpieczeniową wyrównującą wysokość posiadanego zabezpieczenia finansowego do minimalnej wysokości zabezpieczenia, wymaganego od przedsiębiorcy posiadającego siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych jest jawna i jest opublikowana na stronie internetowej ministra właściwego do spraw turystyki.

Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
Wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Usługa umożliwia złożenie wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubówdziecięcych prowadzonych przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta Gminy/Miasta.Wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe
Uzyskanie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na położenie obiektu hotelarskiego w sprawie zaszeregowania obiektu do rodzaju pole biwakowe.

Zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe
Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego
Usługa umożliwia złożenie przez przedsiębiorcę zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego w terminie 7 dni od daty zawieszenia.

Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego
Zmiana danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
Usługa umożliwia złożenie wniosku o zmianę danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta Gminy/Miasta oraz uzyskanie zaświadczenia o dokonaniu zmiany.

Zmiana danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
logotypy