Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Komunikacja, transport

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku owydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nimurządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebamizarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.W celu wykonania działań nie związanych z potrzebami ruchu drogowego, ale wymagających długoterminowego wykorzystania pasa drogowego (np.infrastruktura podziemna), niezbędne jest uzyskanie trzech zezwoleń :

  1. Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastrukturytechnicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lubpotrzebami ruchu drogowego.
  2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nimurządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebamizarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
  3. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.W celu wykonania działań nie związanych z potrzebami ruchu drogowego, ale wymagających chwilowego wykorzystania pasa drogowego, niezbędne jest uzyskanie jednego zezwolenia: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
1. Za wniosek o wydanie zezwolenia nie wnosi się opłat. W takim przypadku opłacie skarbowej podlega pełnomocnictwo.
2. wysokość opłaty skarbowej za zajęcie pasa ustalają szczegółowo upoważnione do tego organy

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest ElektronicznaPlatforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodąpotwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznejadministracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpiecznypodpis elektroniczny.

Spośród udostępnionych formularzy możnawybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (doktórego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). Wwyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformieePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzeniewniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 21 marca 1985r. odrogach publicznych. (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.). (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)
  • Kodeks postępowaniaadministracyjnego. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) (Dz. U. z2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń nazajęcie pasa drogowego. (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 148) (Dz. U. z2004 r. Nr 140, poz. 148)

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego KolegiumOdwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie14 dni od dnia jej otrzymania.

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy