Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu

Komunikacja, transport

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji publicznej złożeniewniosku o wydanie zezwolenie na lokalizację zjazdu.Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownikanieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzjiadministracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lubprzebudowę zjazdu.W przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdówdotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.Co do zasady, zezwolenie na lokalizację zjazdu wydaje się na czasnieokreślony. Natomiast jeżeli w ciągu 3 lat od wydania decyzji zjazdnie został wybudowany, decyzja o wydaniu zezwolenia wygasa.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
82 zł

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest ElektronicznaPlatforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodąpotwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznejadministracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpiecznypodpis elektroniczny.

Spośród udostępnionych formularzy możnawybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (doktórego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). Wwyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformieePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzeniewniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)
  • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu iGospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkówtechnicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego KolegiumOdwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania decyzji.

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy