Wydawanie/zmiana zezwoleń udzielonych przez marszałka województwa na wykonywanie przewozów regularnych / regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym

Komunikacja, transport

Opis sprawy

Wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym o zasięgu wykraczającym poza obszar co najmniej jednego powiatu (z wyłączeniem linii komunikacyjnych przebiegających na obszarze miasta na prawach powiatu – Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice – i powiatów sąsiadujących), a także poza obszar województwa łódzkiego wymaga zezwolenia Marszałka Województwa Łódzkiego. 

Wnioski o wydanie oraz zmianę zezwoleń na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób, rozpatrywane są w kolejności ich złożenia. 
W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, wnioskodawca jest wzywany do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma z informacją o stwierdzonych brakach, zgodnie z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Nie uzupełnienie wszystkich braków w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania zgodnie z treścią wyżej wymienionego artykułu Kpa. 
Wnioski (kompletne) w sprawie wydania nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób na liniach komunikacyjnych poddawane są analizie sytuacji rynkowej. 
Udzielenie lub zmiana zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych wymaga, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, aby organ wydający ww. decyzje administracyjne wystąpił do starostów lub marszałków województw właściwych ze względu na planowany przebieg danej linii komunikacyjnej o dokonanie stosownego uzgodnienia w przedmiotowej sprawie. 
Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana, wygaśnięcie cofnięcie zezwolenia następujew drodze decyzji administracyjnej. 
Zezwolenia na podejmowanie i wykonywanie działalności w zakresie krajowego regularnego przewozu osób w transporcie drogowym mogą być wydane czas nie dłuższy niż do dnia 31.12.2017 r. 
Zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym mogą być wydane na czas nie dłuższy niż 5 lat. 
Przedsiębiorca, który posiada zezwolenie, jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi udzielającemu zezwolenia wszelkie zmiany danych nie później niż 14 dni od ich powstania. 
Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu lub rozkładzie jazdy, przedsiębiorca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
Za wydanie zezwolenia, za zmianę zezwolenia oraz za wydanie wypisów z zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego i regularnego specjalnego osób, pobiera się opłaty określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych. 

Dowód wpłaty należy przedłożyć przed odbiorem ww. dokumentów. 
Należną opłatę wnosi się na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: 
Bank Polska Kasa Opieki S.A. XI Oddział w Łodzi13 1240 3073 1111 0010 0269 1160 
Na potwierdzenie uiszczenia wymaganej opłaty należy dostarczyć kopię dowodu wpłaty oraz okazać do wglądu oryginał dowodu wpłaty.

Sposob dostarczenia dokumentow

adres korespondencyjny: 

Urząd Marszałkowski Województwa ŁódzkiegoDepartament Infrastruktury 
Al. Piłsudskiego 8 
90 – 051 Łódź 
osobiście: 
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 
Al. Piłsudskiego 8 
Biuro Podawcze - parter

Podstawa prawna

USTAWY: 

  • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
  • ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe 
  • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
  • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego 

AKTY WYKONAWCZE: 
  • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w rozkładów jazdy 
  • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych 
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w sprawie danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać do organu w związku z prowadzoną działalnością w zakresie przewozu drogowego

Tryb odwoławczy

Od decyzji wydanych przez Marszałka Województwa Łódzkiego służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 86. 

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Marszałka Województwa Łódzkiego, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy