Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy

Komunikacja, transport

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku owydanie prawa jazdy po raz pierwszy.Osoba ubiegająca się o wydawanie prawa jazdy po raz pierwszy składakomplet dokumentów w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego, WORD przesyłakomplet dokumentów do wskazanego Wydziału Komunikacji. Następniedokumenty przesyłane są do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.Dokument prawa jazdy Interesant odbiera we wskazanym WydzialeKomunikacji.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzieleniepełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (zwyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemulub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłatyskarbowej).
2. Opłata za wydanie:
 • prawa jazdy – 84 zł + 0, 50 zł(opłata ewidencyjna),
 • pozwolenia do kierowania tramwajem – 24 zł +0, 50 zł (opłata ewidencyjna)

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
 3. Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest ElektronicznaPlatforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodąpotwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznejadministracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpiecznypodpis elektroniczny.

Spośród udostępnionych formularzy możnawybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (doktórego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). Wwyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformieePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzeniewniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 255, poz. 1635 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MinistraInfrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat (Dz.U. z 2003 r. Nr 219, poz. 2162 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia zdnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osóbubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2004 r. Nr 2, poz. 15 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MinistraInfrastruktury z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentówstwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2004 r. Nr 89, poz. 855 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia zdnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców iosób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami orazwykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2005 r. Nr 69, poz.622 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra SprawWewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie opłatyewidencyjnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 210, poz. 1626)
 • Rozporządzenie MinistraInfrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2004 r. Nr 24, poz. 215 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, którywydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki

Brak załączników

Więcej spraw w kategorii

logotypy