Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Komunikacja, transport

Opis sprawy

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
Przedsiębiorca ubiegający się o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia musi złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.
Wniosek możne być również złożony w urzędzie gminy, przy jednoczesnym wskazaniu organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej.
Urząd gminy ma obowiązek przekazać wniosek do właściwego organu rejestrowego.
W przypadku, gdy część infrastruktury ośrodka szkolenia kierowców znajduje się na terenie innego powiatu, starosta, dokonując wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, ma obowiązek poinformować starostów, na których obszarze działania znajduje się infrastruktura ośrodka, o fakcie dokonania wpisu, przesyłając informację na temat tej infrastruktury i jej lokalizacji.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
500 zł za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Sposob dostarczenia dokumentow

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych w (Dz. U. z 2013 r. poz. 31)

Tryb odwoławczy

Od decyzji starosty, odmawiającej wpisu do rejestru przedsiębiorcówprowadzących ośrodek szkolenia kierowców, przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dniadoręczenia decyzji.

Załączniki

Brak załączników

Więcej spraw w kategorii

logotypy