Wpis do ewidencji psychologów

Komunikacja, transport

Opis sprawy

Badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu są wykonywane przez uprawnionego psychologa.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
Opłatę w wysokości 40 zł 
Opłatę tę wnosi się bezgotówkowo na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 
BANK Pekao S.A. XI O/ŁÓDŹ 
nr: 13 1240 3073 1111 0010 0269 1160 
Tytuł opłaty: "Za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji psychologów" 
Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Sposob dostarczenia dokumentow

Osobiście lub pocztą na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 
Departament Infrastruktury 
al. Piłsudskiego 8 
90-051 Łódź

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

Tryb odwoławczy

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy