Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców nauki jazdy

Komunikacja, transport

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców nauki jazdy do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
Wpis do ewidencji wykładowców uzyskać może osoba, która:
1. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
2. posiada prawo jazdy,
3. ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na wykładowców i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu,
4. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę,
5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
W przypadku instruktora: posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora oraz posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
50, 00 zł - opłata za wydanie legitymacji,
10, 00 zł – opłata za wydanie decyzji.

Sposob dostarczenia dokumentow

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2013 r. poz. 93)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem właściwego Starosty bądź Prezydenta, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki

Brak załączników

Więcej spraw w kategorii

logotypy