Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Komunikacja, transport

Opis sprawy

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób oraz na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
Za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób (okres ważności zezwolenia, opłata):
 • Do 1 roku - 250 zł.
 • Do 2 lat - 300 zł.
 • Do 3 lat - 350 zł.
 • Do 4 lat - 450 zł.
 • Do 5 lat - 550 zł.

Za wydanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób:
 • Do 1 roku - 125 zł.
 • Do 2 lat - 150 zł.
 • Do 3 lat - 175 zł.
 • Do 4 lat - 225 zł.
 • Do 5 lat - 275 zł.
Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Sposob dostarczenia dokumentow

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.
 • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1519)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 97)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2012 r. poz. 451)

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. W przypadku wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Zamościu za pośrednictwem właściwego starosty, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie.

Załączniki

Brak załączników

Więcej spraw w kategorii

logotypy