Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM

Komunikacja, transport

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rejestrację pojazdów, których markę określa się jako SAM.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
1) Opłata skarbowa od ustanowienia pełnomocnictwa - 17zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
2) Opłata za wydanie:
a) tablic rejestracyjnych samochodowych 80 zł + 0, 5 zł,
b) tablic motocyklowych 40 zł + 0, 5 zł,
c) tablic motorowerowych 30 zł + 0, 5 zł,
d) tablicy do przyczepy 40 zł + 0, 5 zł,
e) tablic indywidualnych: - samochodowych 1 000 zł + 0, 5 zł, - motocyklowych 500 zł + 0, 5 zł,
f) pozwolenia czasowego 13, 50 zł + 0, 5 zł,
g) dowodu rejestracyjnego 54 zł + 0, 5zł,
h) kompletu nalepek legalizacyjnych 12, 50 zł,
i) nalepki kontrolnej 18, 50 zł + 0, 5 zł - tylko w przypadku samochodu.
Potwierdzenie wniesienia opłat należy załączyć do wniosku. Dowód wpłaty z tytułu opłat związanych z rejestracją pojazdu musi zawierać: numer VIN/nadwozia i numer rejestracyjny pojazdu.

Sposob dostarczenia dokumentow

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. Nr -, poz. 1137 z późn. zm.)
  • Instrukcja w sprawie rejestracji pojazdów stanowiąca załącznik nr 1 oraz Instrukcja w sprawie czynności związanych z czasową rejestracją pojazdu z urzędu stanowiąca załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej. (Dz. U. z 2012 r. Nr -, poz. 1282 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2004 r. w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki „SAM" z warunkami technicznymi. (Dz. U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2395 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów. (Dz. U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej. (Dz. U. z 2012 r. Nr -, poz. 447)

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy