Licencja na przewóz osób taksówką osobową

Komunikacja, transport

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku oudzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką lub ozmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. 

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
Opłata za licencję w zależności od okresu ważności licencji w latach: 
 • 2-15 lat 200, 00 zł 
 • 15-30 lat 250, 00 zł 
 • 30-50 lat 300, 00 zł 
za zmianę danych licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% od opłat wyżej wymienionych.

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów: 

 1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
 3. Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpieczny podpis elektroniczny.

Spośród udostępnionych formularzy można wybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (do którego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformie ePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) 
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.) 
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji (Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1612) 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1664) 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 roku w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 118)

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy