Czasowa rejestracja pojazdu

Komunikacja, transport

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o czasową rejestrację pojazdu na wniosek właściciela w celu umożliwienia:
1) wywozu pojazdu za granicę,
2) przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP,
3) przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
1) Opłata skarbowa od ustanowienia pełnomocnictwa - 17zł
2) Opłata za wydanie:
a) dotyczy przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP lub przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy:
- tablic tymczasowych samochodowych 30 zł + 0, 50 zł
- tablicy tymczasowej motocyklowej 12 zł + 0, 50 zł
- tablicy tymczasowej motorowerowej 12 zł + 0, 50 zł
- pozwolenia czasowego - 18, 50 zł + 0, 50 zł
- nalepek na tablice tymczasowe 12, 50 zł
b) dotyczy wywozu pojazdu za granicę:
- tablic tymczasowych samochodowych 80 zł + 0, 50 zł
- tablicy tymczasowej motocyklowej 40 zł + 0, 50 zł
- tablicy tymczasowej motorowerowej 30 zł + 0, 50 zł
- pozwolenia czasowego - 18, 50 zł + 0, 50 zł
- nalepek na tablice tymczasowe 12, 50 zł
Dowód wpłaty z tytułu opłat związanych z rejestracją pojazdu musi zawierać: numer VIN/nadwozia i numer rejestracyjny pojazdu.

Sposob dostarczenia dokumentow

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 239)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2012 r. Nr -, poz. 447)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach Instrukcji ( załącznik nr 1 ) (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2013 r. poz. 617)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz. U. z 2002 r. Nr 44, poz. 419 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy