Komunikacja, transport

Lista spraw:

Czasowa rejestracja pojazdu
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o czasową rejestrację pojazdu na wniosek właściciela w celu umożliwienia:
1) wywozu pojazdu za granicę,
2) przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP,
3) przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy.

Czasowa rejestracja pojazdu
Licencja na przewóz osób taksówką osobową
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku oudzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką lub ozmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Licencja na przewóz osób taksówką osobową
Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rejestrację pojazdów, których markę określa się jako SAM.

Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM
Przekaz informacji z Ośrodków Szkolenia Kierowców (OSK) do starosty
Kierownik ośrodka szkolenia kierowców jest obowiązany przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców następujące informacje:
 1. termin, miejsce i czas rozpoczęcia kursu wraz z listą uczestników kursu,
 2. termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego,
 3. termin zakończenia kursu oraz informacje o wydaniu zaświadczeń z jego ukończenia wraz z danymi osób, które ukończyły kurs.
Również kierownik podmiotu innego niż OSK prowadzącego szkolenia kierowców w formie kursów przekazuje do starosty informację wymienioną powyżej w punkcie 1 i 3.
Starosta może umożliwić przekazywanie informacji oraz danych w formie elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Przekaz informacji z Ośrodków Szkolenia Kierowców (OSK) do starosty
Przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką.

Przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką
Uzgodnienie lokalizacji reklamy
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzgodnienie lokalizacji reklamy na obiekcie będącym własnością gminy lub w ciągu drogi gminnej.

Uzgodnienie lokalizacji reklamy
Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób oraz na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym.

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców nauki jazdy
Usługa umożliwia złożenie wniosku o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców nauki jazdy do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
Wpis do ewidencji wykładowców uzyskać może osoba, która:
1. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
2. posiada prawo jazdy,
3. ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na wykładowców i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu,
4. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę,
5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
W przypadku instruktora: posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora oraz posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora.

Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców nauki jazdy
Wpis do ewidencji psychologów
Badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu są wykonywane przez uprawnionego psychologa.

Wpis do ewidencji psychologów
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
Przedsiębiorca ubiegający się o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia musi złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.
Wniosek możne być również złożony w urzędzie gminy, przy jednoczesnym wskazaniu organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej.
Urząd gminy ma obowiązek przekazać wniosek do właściwego organu rejestrowego.
W przypadku, gdy część infrastruktury ośrodka szkolenia kierowców znajduje się na terenie innego powiatu, starosta, dokonując wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, ma obowiązek poinformować starostów, na których obszarze działania znajduje się infrastruktura ośrodka, o fakcie dokonania wpisu, przesyłając informację na temat tej infrastruktury i jej lokalizacji.

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną
Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną. 

Pracownię psychologiczną może prowadzić przedsiębiorca, który: 
1) posiada zestaw metod badawczych i urządzeń, określonych metodyką, oraz warunki lokalowe, gwarantujące wykonywanie badań psychologicznych, zgodnie ze standardami określonymi w metodyce; 
2) zatrudnia co najmniej jednego uprawnionego psychologa lub sam jest takim psychologiem; 
3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.Przedsiębiorca, który spełnia warunki określone w ustawie oraz złożył wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną może prowadzić działalność regulowaną objętą wnioskiem: 
a) po uzyskaniu wpisu do rejestru potwierdzonego odpowiednim zaświadczeniem,  
b) po upływie 14 dni od dnia wpływu do organu wniosku wraz z wymaganym oświadczeniem – w przypadku gdy organ nie wydał zaświadczenia w wymaganym siedmiodniowym terminie.


Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną
Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku owydanie prawa jazdy po raz pierwszy.Osoba ubiegająca się o wydawanie prawa jazdy po raz pierwszy składakomplet dokumentów w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego, WORD przesyłakomplet dokumentów do wskazanego Wydziału Komunikacji. Następniedokumenty przesyłane są do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.Dokument prawa jazdy Interesant odbiera we wskazanym WydzialeKomunikacji.

Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy
Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydawanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy, która powoduje utrudnienia w ruchu na drogach publicznych. 

Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie. 

Organizator imprezy zobowiązany jest złożyć wniosek co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. 
Organizator imprezy przesyła w terminie co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do: 
 1. właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, a także 
 2. komendanta oddziału Straży Granicznej - jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej, lub 
 3. komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej - jeżeli impreza jest przeprowadzana na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.


Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy
Wydawanie/zmiana zezwoleń udzielonych przez marszałka województwa na wykonywanie przewozów regularnych / regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym
Wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym o zasięgu wykraczającym poza obszar co najmniej jednego powiatu (z wyłączeniem linii komunikacyjnych przebiegających na obszarze miasta na prawach powiatu – Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice – i powiatów sąsiadujących), a także poza obszar województwa łódzkiego wymaga zezwolenia Marszałka Województwa Łódzkiego. 
Wnioski o wydanie oraz zmianę zezwoleń na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób, rozpatrywane są w kolejności ich złożenia. 
W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, wnioskodawca jest wzywany do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma z informacją o stwierdzonych brakach, zgodnie z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Nie uzupełnienie wszystkich braków w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania zgodnie z treścią wyżej wymienionego artykułu Kpa. 
Wnioski (kompletne) w sprawie wydania nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób na liniach komunikacyjnych poddawane są analizie sytuacji rynkowej. 
Udzielenie lub zmiana zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych wymaga, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, aby organ wydający ww. decyzje administracyjne wystąpił do starostów lub marszałków województw właściwych ze względu na planowany przebieg danej linii komunikacyjnej o dokonanie stosownego uzgodnienia w przedmiotowej sprawie. 
Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana, wygaśnięcie cofnięcie zezwolenia następujew drodze decyzji administracyjnej. 
Zezwolenia na podejmowanie i wykonywanie działalności w zakresie krajowego regularnego przewozu osób w transporcie drogowym mogą być wydane czas nie dłuższy niż do dnia 31.12.2017 r. 
Zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym mogą być wydane na czas nie dłuższy niż 5 lat. 
Przedsiębiorca, który posiada zezwolenie, jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi udzielającemu zezwolenia wszelkie zmiany danych nie później niż 14 dni od ich powstania. 
Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu lub rozkładzie jazdy, przedsiębiorca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.


Wydawanie/zmiana zezwoleń udzielonych przez marszałka województwa na wykonywanie przewozów regularnych / regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym
Wyrejestrowanie pojazdu
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wyrejestrowanie pojazdu

Wyrejestrowanie pojazdu
Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji publicznej złożeniewniosku o wydanie zezwolenie na lokalizację zjazdu.Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownikanieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzjiadministracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lubprzebudowę zjazdu.W przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdówdotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.Co do zasady, zezwolenie na lokalizację zjazdu wydaje się na czasnieokreślony. Natomiast jeżeli w ciągu 3 lat od wydania decyzji zjazdnie został wybudowany, decyzja o wydaniu zezwolenia wygasa.

Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku owydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeńinfrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzaniadrogami lub potrzebami ruchu drogowego. 
W celu wykonania działań nie związanych z potrzebami ruchu drogowego, ale wymagających długoterminowego wykorzystania pasa drogowego (np.infrastruktura podziemna), niezbędne jest uzyskanie trzech zezwoleń :
 1. Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastrukturytechnicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lubpotrzebami ruchu drogowego. 
 2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nimurządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebamizarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 
 3. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót. 
W celu wykonania działań nie związanych z potrzebami ruchu drogowego, ale wymagających chwilowego wykorzystania pasa drogowego, niezbędne jest uzyskanie jednego zezwolenia: 
 1. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.


Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku wpostaci elektronicznej o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportunieczystości ciekłych.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej o złożeniewniosku o udzielenie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasiedrogowym.

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym
Zezwolenie na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie. 
Zezwolenie wydaje się w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek organizatora imprezy, złożony co najmniej na 30 dni przed planowym terminem jej rozpoczęcia, z tym że jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom - organem właściwym jest: 
• w przypadku dróg różnych kategorii - organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii; 
• w przypadku dróg tej samej kategorii - organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy. 
 Zezwolenie wydaje się po: 
• zasięgnięciu opinii właściwego ze względu na miejsce imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku imprezy odbywającej się na drogach w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej - odpowiednio właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej; opinię doręcza się organowi, który o nią wystąpił, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia;  
• uzgodnieniu zakresu ograniczenia ruchu i wynikających stąd warunków przeprowadzenia imprezy z organami zarządzającymi ruchem na drogach, na których ma się odbyć impreza.


Zezwolenie na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
Zezwolenie wydaje się w celu wykonania działań nie związanych z potrzebami ruchu drogowego, ale wymagających chwilowego wykorzystania pasa drogowego.
W celu wykonania działań nie związanych z potrzebami ruchu drogowego, ale wymagających długoterminowego wykorzystania pasa drogowego (infrastruktura podziemna), niezbędne jest uzyskanie trzech zezwoleń :
 1. Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.


Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku owydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nimurządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebamizarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.W celu wykonania działań nie związanych z potrzebami ruchu drogowego, ale wymagających długoterminowego wykorzystania pasa drogowego (np.infrastruktura podziemna), niezbędne jest uzyskanie trzech zezwoleń :
 1. Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastrukturytechnicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lubpotrzebami ruchu drogowego.
 2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nimurządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebamizarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 3. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.W celu wykonania działań nie związanych z potrzebami ruchu drogowego, ale wymagających chwilowego wykorzystania pasa drogowego, niezbędne jest uzyskanie jednego zezwolenia: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.


Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
logotypy