Rozstrzygnięcie o niezbędności korzystania z terenu sąsiedniego

Geodezja, kartografia

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rozstrzygnięcie o niezbędności korzystania z terenu sąsiedniego.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
10 zł - Od decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości - z wyłączeniem dokonania czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
17 zł - Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Sposob dostarczenia dokumentow

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Do Wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy