Geodezja, kartografia

Lista spraw:

Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta/gminy/powiatu
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o nabycie nieruchomości na rzecz miasta/gminy/powiatu .

Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta/gminy/powiatu
Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
Pozwolenie na budowę
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.Pozwolenie na budowę
Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora.

Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora
Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosków iuwag do sporządzonych miejscowych planów zagospodarowaniaprzestrzennego.

Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosków iuwag do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniaprzestrzennego.

Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Rozstrzygnięcie o niezbędności korzystania z terenu sąsiedniego
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rozstrzygnięcie o niezbędności korzystania z terenu sąsiedniego.

Rozstrzygnięcie o niezbędności korzystania z terenu sąsiedniego
Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku osporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego.Wnioski są rejestrowane oraz podlegają analizie na etapieprzeprowadzania oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.Wyniki oceny przyjmowane są przez Radę Miasta, która decyduje o podjęciu działań zmierzających do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmiany planumiejscowego lub zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniaprzestrzennego.

Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ustalenie warunków zabudowy
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie warunków zabudowy. 
Wniosek należy złożyć do: 
  • wójta, burmistrza albo prezydenta miasta,  
  • wojewody – w odniesieniu do terenów zamkniętych w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego,  
  • dyrektora właściwego miejscowo urzędu morskiego – w stosunku do morskich wód wewnętrznych lub morza terytorialnego,  
  • wójta, burmistrza lub prezydenta, na obszarze właściwości którego znajduje się większa część terenu inwestycji – w przypadku inwestycji wykraczających poza obszar jednej gminy. 
W wyniku rozpatrzenia wniosku, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w ramach którego dokonywane są stosowne wymagane prawem uzgodnienia z innymi organami, wydawana jest decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. 
Nie można odmówić wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli zamierzenie inwestora nie jest sprzeczne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Również brak na danym terenie miejscowego planu nie może być powodem odmowy, wymaga natomiast taka sytuacja zastosowania specjalnej procedury, z rozprawą administracyjną i oceną wojewody w zakresie zgodności z prawem przygotowanych warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. 
Wszystkie zawarte w decyzji ustalenia, warunki i wymagania mają charakter wiążący dla przyszłego inwestora, a także dla projektanta, opracowującego na zlecenie inwestora projekt budowlany.


Ustalenie warunków zabudowy
Wydanie dziennika budowy/rozbiórki
Uzyskanie ostemplowanego dziennika budowy

Wydanie dziennika budowy/rozbiórki
Wydanie zaświadczenia ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Usługa umożliwia złożenie do wybranych Instytucji Publicznej wniosku owydanie zaświadczenia ze studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego

Wydanie zaświadczenia ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku owydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennegoWypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku owydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego

Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zatwierdzenie projektu budowlanego
Zatwierdzenie projektu budowlanego

Zatwierdzenie projektu budowlanego
Zawiadomienie o odkryciu w trakcie robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem
W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem archeologicznym, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić właściwego konserwatora zabytków lubwójta (burmistrza, prezydenta miasta). Przedmiot, jak również miejscejego odkrycia powinny być zabezpieczone przy użyciu dostępnych środków.Ponadto, należy wstrzymać wszelkie roboty budowlane, które mogłybyuszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot.

Zawiadomienie o odkryciu w trakcie robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem
Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku owydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planiezagospodarowania przestrzennego lub o kierunkach zagospodarowania wstudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym
Zaświadczenia o zgodności budowy obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na budowę (zgłoszenia) z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o zgodności z ustaleniami planu miejscowego budowy obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na budowę (zgłoszenia).

Zaświadczenia o zgodności budowy obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na budowę (zgłoszenia) z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego
Zgłoszenie pracy geodezyjnej, kartograficznej
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zgłoszenia pracy geodezyjnej, kartograficznej. 

Przed przystąpieniem do wykonywania pracy geodezyjnej Wykonawca jest zobowiązany zgłosić zamiar jej wykonania w Ośrodku Dokumentacji. 
Zgłoszenie pracy może nastąpić jedynie w formie pisemnej, poprzez złożenie formularza zgłoszenia wypełnionego przez Wykonawcę roboty. 
Zgłoszenie pracy geodezyjnej winno być złożone w dwóch egzemplarzach i powinno zawierać: informacje o Wykonawcy, informację o rodzaju wykonywanej pracy, szczegółowe informacje o miejscu i obszarze wykonywanej pracy (gmina, miejscowość, numer działki) oraz planowany termin zakończenia pracy. 
Po złożeniu zgłoszenia przez Wykonawcę zostaje ono zarejestrowane, a pracy geodezyjnej zostaje nadany numer KERG. Po zarejestrowaniu zgłoszenia Ośrodek Dokumentacji odpowiada na zgłoszenie pracy geodezyjnej informując pisemnie Wykonawcę o materiałach, jakie powinny być wykorzystane przy wykonywaniu prac oraz o innych opracowaniach realizowanych aktualnie na obszarze zgłoszonej pracy, udostępnia również posiadane materiały. 

Potwierdzone przez Ośrodek zgłoszenie pracy upoważnia Wykonawcę do wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz do wykonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami.


Zgłoszenie pracy geodezyjnej, kartograficznej
Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę
Usługa umożliwia zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę do wybranej Instytucji Publicznej.
W zgłoszeniu należy podać:
1. Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika, jeżeli działa w jego imieniu.
2. Nazwę i rodzaj obiektu lub zespołu obiektów oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.
3. Datę rozpoczęcia robót rozbiórkowych.

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę
Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
logotypy