Zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Dowody osobiste, meldunki

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku owydanie zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
38 zł

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest ElektronicznaPlatforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodąpotwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznejadministracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpiecznypodpis elektroniczny.

Spośród udostępnionych formularzy możnawybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (doktórego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). Wwyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformieePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzeniewniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 września 1986 roku – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra SprawWewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 roku w sprawieszczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobówprowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli przechowywania izabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów. (Dz. U. z 1998 r. Nr 136, poz. 884 z późn.zm.)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Natomiast jeżeli Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC) odmówił wydania zaświadczenia, osoba zainteresowana w ciągu 14 dni od dnia doręczenie pisma kierownika urzędu może wystąpić do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie, czy okolicznościprzedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę wydaniazaświadczenia.

Załączniki

Brak załączników

logotypy