Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego dla dziecka

Dowody osobiste, meldunki

Opis sprawy

1.Usługa umożliwia uzyskanie od dowolnego organu gminy (wójta, burmistrza, prezydenta, miasta) dowodu osobistego dla dziecka na pisemny wniosek uprawnionego rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora.
2.Odbioru dowodu osobistego dokonuje się w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
3.Każdy pełnoletni obywatel RP jest zobowiązany do posiadaniaważnego dowodu osobistego jeśli zamieszkuje na terytorium RP, obywateleRP mieszkający za granicą mają prawo do dokumentu.
4.Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego (wymiana) należy złożyć w przypadku:
1)upływu terminu ważności dowodu;
2)zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;
3)zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunkudo wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniuutrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
4)utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
5)przekazania do organu gminy lub placówki konsularnejRzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowoduosobistego.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
Brak opłat

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

1. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy wypełniony wniosek  wraz z wymaganymi załącznikami - formularz w formacie "pdf" jest dostępny w dolnej części ekranu - Wzory formularzy.

2. Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:


Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto oraz założyć profil zaufany "eGo" (sprawdź, jak założyć profil zaufany) , który jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik kwalifikowanego podpisu elektronicznego bądź posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny.

W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformie ePUAP, zostanie automatycznie wygenerowane dla Państwa potwierdzenie wniesienia dokumentu tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

3. W przypadku niemożności złożenia wniosku w organie gminyspowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą siępokonać przeszkodą, Wnioskodawca powiadamia organ, który zapewniaprzyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okolicznościnie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.
W tej sytuacji, odbioru dowodu osobistego może dokonaćpełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym dodokonania tej czynności.
Jeżeli jednak, przyczyny złożenia wniosku o wydanie dowoduosobistego poza siedzibą organu gminy okażą się nieuzasadnione, nastąpi odmowa przyjęcia wniosku z pouczeniem o koniecznościzłożenia wniosku osobiście w organie gminy lub w formie dokumentuelektronicznego.


 • 4. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentachWnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia wterminie nie krótszym niż 7 dni.
 • Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1464, )
  • Rozporządzenie Ministra SprawWewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowoduosobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawaniadowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r., poz. 212)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25sierpnia 2017 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowoduosobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawaniadowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2017 r., poz. 1626)

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie od decyzji odmawiającej wydanie dowodu osobistego składa siędo wojewody właściwego ze względu na organ gminy będący wystawcą dowoduosobistego.

  Załączniki

  Brak załączników

  logotypy