Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Dowody osobiste, meldunki

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku oskrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
39 zł

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest ElektronicznaPlatforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodąpotwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznejadministracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpiecznypodpis elektroniczny.

Spośród udostępnionych formularzy możnawybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (doktórego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). Wwyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformieePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzeniewniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 29 września 1986 - Prawo aktu stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra SprawWewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 roku w sprawieszczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobówprowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli przechowywania izabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów. (Dz. U. z 1998 r. Nr 136, poz. 884 z późn.zm.)

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania przez urząd stanu cywilnego zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływemterminu, o którym mowa w art. 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego możnawystąpić z wnioskiem do właściwego sądu w terminie 14 dnia od dniadoręczenia

Załączniki

Brak załączników

logotypy