Dowody osobiste, meldunki

Lista spraw:

Nadanie/zmiana numeru PESEL
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o nadanie/zmianę numeru PESEL.

Nadanie/zmiana numeru PESEL
Odtworzenie aktu stanu cywilnego
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o odtworzenie aktu stanu cywilnego. 
 1. Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego sporządzonego w kraju dokonuje się w przypadku zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego. 
 2. Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się w przypadku, gdy uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami. 
 3. Wniosek o odtworzenie aktu może złożyć osoba, której akt dotyczy, wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy oraz osoby, które wykażą interes prawny. 
 4. Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego dokonuje się w USC miejsca zameldowania wnioskodawcy lub miejsca ostatniego zameldowania na terenie RP. W razie braku takiej podstawy czynności dokonuje się w USC m.st. Warszawy.


Odtworzenie aktu stanu cywilnego
Rejestracja urodzeń
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rejestracji urodzeń.Usługa umożliwia zgłoszenie dziecka do rejestracji i wydanie aktu urodzenia dziecka w urzędzie w formie 3 szt. odpisów skróconych aktu urodzenia dziecka.Zgodnie z prawem, każde urodzone dziecko wymaga zarejestrowania w USC w terminie 14 dni od dnia narodzin (jeżeli dziecko urodziło się martwe wterminie 3 dni).Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego dokonuje obowiązku meldunku dziecka urodzonego w miejscu stałego pobytu rodziców.

Rejestracja urodzeń
Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku oskrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
Sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców i usunięcie niezgodności w przypadku ich wystąpienia
Sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców na wniosek osoby, której dane dotyczą i usunięcie niezgodności w przypadku ich wystąpienia.

Sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców i usunięcie niezgodności w przypadku ich wystąpienia
Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego dla dziecka
1.Usługa umożliwia uzyskanie od dowolnego organu gminy (wójta, burmistrza, prezydenta, miasta) dowodu osobistego dla dziecka na pisemny wniosek uprawnionego rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora.
2.Odbioru dowodu osobistego dokonuje się w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
3.Każdy pełnoletni obywatel RP jest zobowiązany do posiadaniaważnego dowodu osobistego jeśli zamieszkuje na terytorium RP, obywateleRP mieszkający za granicą mają prawo do dokumentu.
4.Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego (wymiana) należy złożyć w przypadku:
1)upływu terminu ważności dowodu;
2)zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;
3)zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunkudo wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniuutrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
4)utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
5)przekazania do organu gminy lub placówki konsularnejRzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowoduosobistego.

Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego dla dziecka
Wnioskowanie o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
Uzyskanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Wnioskowanie o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku owpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg.

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie powyżej 18 lat
 1. Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty od ukończenia 18 roku życia.
 2. Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.
 3. Warstwa elektroniczna dowodu zawiera:
  • dane zamieszczone w warstwie graficznej zapisane w postaci elektronicznej, za wyjątkiem numeru CAN,
  • certyfikat potwierdzenia obecności,
  • certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia,
  • certyfikat podpisu osobistego, jeżeli wnioskodawca wyrazi na to zgodę przy składaniu wniosku,
  • przestrzeń na kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego nadawanego na podstawie umowy posiadacza dowodu osobistego z dostawcą usługi.
 4. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dowód osobisty odbiera się w organie gminy, w którym wniosek został złożony.
 5. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin. Jako osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, nie będzie mogła wyrazić zgody na zamieszczenie w dowodzie certyfikatu podpisu osobistego. Zgodę taką wyraża rodzic, opiekun prawny lub kurator.
 6. Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.
 7. Uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego,    zatrzymywanie bez podstawy prawnej cudzego dowodu osobistego oraz nie zwrócenie dowodu w razie utraty obywatelstwa polskiego – na podstawie art. 79 ustawy o dowodach osobistych    podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny. Ukaranie następuje w trybie przepisów określonych w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
 8. Kurator lub opiekun prawny posiadacza dowodu osobistego powiadamia niezwłocznie organ dowolnej gminy o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego, okazując prawo-mocne orzeczenie sądu w tej sprawie


Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie powyżej 18 lat
Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego.

Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego
Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem
Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Stanu Cywilnego wniosku o zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem

Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem
Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja
Usługa umożliwia złożenie dokumentów potrzebnych do zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestrację. Zawarcie małżeństwa następujezgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Niezwłocznie pozawarciu małżeństwa sporządzany jest akt małżeństwa.

Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja
Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku owydanie zaświadczenia o wpisach dokonanych w księgach stanu cywilnego

Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku
Zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku owydanie zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
Realizacja obowiązku zgłoszenia przez obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemca, który zameldował się na pobyt stały lub czasowy powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Usługa umożliwia zgłoszenie przez posiadacza dowodu osobistego wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, w następstwie czego dokonywane jest unieważnienie dowodu osobistego.

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
Realizacja obowiązku zgłoszenia przez obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemca, który zameldował się na pobyt stały lub czasowy wyjazdu poza granice RP.

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
Wymeldowanie z pobytu czasowego.

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
Wymeldowanie z pobytu stałego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemca.

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
Zmiana imion i nazwisk
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

Zmiana imion i nazwisk
logotypy