Wniosek o patronat Marszałka Województwa Łódzkiego

Wniosek o patronat Marszałka Województwa Łódzkiego

Herb Województwa

W celu usprawnienia współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, a organizacjami i instytucjami ubiegającymi się o Patronat Honorowy Marszałka Województwa Łódzkiego, przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami rozpatrywania tego typu spraw.
Warunkiem koniecznym do wszczęcia procedury nadania Honorowego Patronatu jest wypełnienie online poniższego formularza.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 42 663 30 26.

Formularz

1

Wnioskodawca

2

Informacja o wydarzeniu

3

Lista Partnerów

Wnioskodawca

Pole wymagane

Forma prawna wnioskodawcy

Pole wymagane

Forma prawna wnioskodawcy

Osoba do kontaktu

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Osoba do reprezentacji

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Dalej

Informacja o wydarzeniu lub przedsięwzięciu

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Krótki opis przedsięwzięcia, historia, poprzednie edycje, poprzednie patronaty

Pole wymagane

Pole wymagane

Czy uczestnicy wnoszą opłaty za udział?

Pole wymagane

Czy uczestnicy wnoszą opłaty za udział?
Czy przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego?

Pole wymagane

Czy przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego?
Czy przedsięwzięcie jest imprezą cykliczną?

Pole wymagane

Czy przedsięwzięcie jest imprezą cykliczną?
Wstecz Dalej

Lista Partnerów

Czy w latach ubiegłych był przyznany patronat Marszałka Województwa Łódzkiego?

Pole wymagane

Czy w latach ubiegłych był przyznany patronat Marszałka Województwa Łódzkiego?

Partner przedsięwzięcia

Partner przedsięwzięcia #1
Dodaj

Dodaj załączniki np. pismo przewodnie (Maksymalny rozmiar 2048 KB)

Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą: Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informujemy, iż: 1 )Administratorem Pani/Pana danych jest Marszałek Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8. 2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@lodzkie.pl. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie wydarzeniu Patronatu Honorowego Marszałka Województwa Łódzkiego na podstawie art. 6 ust. 1 RODO. 4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8. 5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 6) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez okres wskazany w Instrukcji Kancelaryjnej, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeśli wystąpią przesłanki wymienione w art. 17 i 18 RODO. 8) Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. 9) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (prawo sprzeciwu ma zastosowanie przy przetwarzaniu danych na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. e ) RODO). 10) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (prawo cofnięcia zgody ma zastosowanie przy przetwarzaniu danych na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. a ) RODO). 11) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - na zasadach określonych w RODO. 12) Administrator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

logotypy