Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 - formularz przedsięwzięcia

Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 - formularz przedsięwzięcia

Logo ankiety

Logo EFSI

W związku z trwającymi pracami nad programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (FEŁ2027) udostępniliśmy Państwu formularz, umożliwiający zgłoszenie propozycji przedsięwzięć, planowanych do realizacji w latach 2021-2027 przy wykorzystaniu środków unijnych. FEŁ2027 będzie stanowił podstawowy dokument, określający kierunki wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w województwie łódzkim. Mając na uwadze aktualne propozycje UE, dotyczące kształtu polityki spójności w latach 2021-2027, jak i zapisy projektu Umowy Partnerstwa, województwo łódzkie wstępnie planuje wspierać przy wykorzystaniu Funduszy Europejskich szeroki zakres interwencji, obejmujący m.in.: działalność B+R, inwestycje w MŚP, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, efektywność energetyczną, zrównoważony transport, adaptację do zmian klimatu, gospodarkę wodną, bioróżnorodność, gospodarkę o obiegu zamkniętym, zatrudnienie, dostęp do usług społecznych, włączenie społeczne, rozwój umiejętności i kompetencji, działania z zakresu kultury i rewitalizacji.

Zgłoszone poprzez formularz projekty zostaną potraktowane jako wstępne propozycje przedsięwzięć, które mogłyby zostać zrealizowane przy udziale środków EFRR lub EFS+. Wysłanie formularza nie jest równoznaczne z ubieganiem się o dofinansowanie z programu ani nie stanowi zobowiązania z Państwa strony do realizacji projektu. Przekazane formularze pomogą w analizie potrzeb województwa łódzkiego prowadzonej podczas prac nad nowym programem regionalnym, ukierunkowaniu interwencji FEŁ2027, czy określeniu strategicznych przedsięwzięć, wybieranych w trybie pozakonkursowym.

Formularz będzie aktywny do końca kwietnia 2021 r., jednak zachęcamy do jak najszybszego jego wypełnienia.

W przypadku pytań związanych z formularzem prosimy o kontakt mailowy na adres: programowanie2020@lodzkie.pl.

Aby wypełnić tę ankietę musisz być zalogowany

logotypy